Lektier

Lektier er et fælles ansvar for elever, forældre og lærere.

På Hanved Danske Skole er vi enige om, at både lektier og differentiering i undervisningen er en naturlig sag, og dette er skolens generelle holdning til lektier.  Den enkelte faglærer har ansvar for, om der gives lektier; hvilken type og i hvilket omfang; samt at give respons på lektier.

Der skelnes mellem 5 slags lektier:

Træningslektier (fx læsetræning, grammatik, stavning, tabeltræning)

Forberedelseslektier (fx at have læste en novelle eller sat sig ind i nyt stof)

Udbygningslektier (fx færdiggørelse af en stil, fremstille  Power Point)

Færdiggørelseslektier (fx at gøre opgaver, som ikke er nået, færdige)

Integrerede lektier (fx at skrive en rapport, projektarbejde)

Lektierne differentieres, så de passer til eleverne. Differentiering også via supplerende materiale eller ved fx forskellig sværhedsgrad ved læsning, niveau i opgaver eller opgavetyper. Der differentieres i kravene til eleverne.
Som belønning for hurtig og koncentreret arbejde i timen, kan der dispenseres for lektier engang imellem. Der gives ikke straf for manglende lektier, men skolen forventer, at forsømte lektier indhentes. Ved fravær bedes eleven kontakte en klassekammerat og spørge, hvis der er tvivl om lektier. Ved længere fravær, kan forældre lave en aftale og hente lektier på skolen.

Elever får i nogle fag tilbudt mulighed for ekstra lektier i bestemte arbejdsbøger. I sprogfagene har eleverne for det meste læsning for som lektie hver dag. Gerne mindst et kvarter. Hvis elever ikke kan lave digitale lektier hjemme, kan man aftale med faglæreren at bruge skolens computere efter skoletid. Hvis forældrene skønner, at en elev har for mange lektier en dag, må de gerne medgive eleven en seddel, hvorpå der står, at eleven har opbrugt sin tid. Som hovedregel gives der ingen eller få lektier, der skal laves fra fredag til mandag.

Skolen forventer, at forældrene skaber gode rammer for lektielæsning og følger med i barnets lektier. At lektier laves er forældrenes ansvar. Ved de ”store” elever har eleverne et medansvar.  SFO´en har ikke ansvar for lektier.

Da eleven skal forberedes til at gå på en videreførende skole, skal eleven lære selv  at tage ansvar for at skrive sine lektier lektiebogen og udføre lektierne.
Lektiebogen:
1.kl.: Læreren hjælper eleven med at skrive lektier, forældrene skriver elevens skema og datoer ind i lektiebogen.
2.-3.kl.: Eleverne skriver selv lektier i lektiebogen, læreren tjekker jævnligt. Forældre følger med, og hjælper med at barnet har skema og datoer  i lektiebogen.
4.-6.kl.: Eleverne har eneansvar for lektiebogen, kun ved særlig aftale med forældrene tjekker lærere, at elever bruger lektierbøgerne som aftalt.